Drepturile si Obligatiile strainilor aflati pe teritoriul Romaniei

Autorizaţia de munca pentru lucrător permanent-studii
October 5, 2009
Rupe Butoiu` (RB)
October 8, 2009

Drepturile si Obligatiile strainilor aflati pe teritoriul Romaniei

Drepturile străinilor
(1) Străinii care locuiesc legal in România se bucura de protecţia generala a persoanelor şi a averilor, garantata de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute in tratatele internaţionale la care România este parte.
(2) Străinii aflaţi legal in România se pot deplasa liber şi isi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României.
(3) Străinii care locuiesc legal in România şi părăsesc temporar teritoriul statului roman au dreptul de a reintra pe toata durata valabilităţii permisului de şedere.
(4) Pot beneficia de măsuri de protecţie sociala din partea statului, in aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii romani, numai străinii cu reşedinţa sau domiciliul in România.
(5) Străinii cărora li s-a eliberat un document de către Oficiul Român pentru Imigrări au dreptul de a verifica datele personale înscrise in acesta şi, când este cazul, sa solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii.
(6) Străinii cuprinşi in învăţământul de toate gradele au acces, fără restricţii, la activităţile şcolare şi de instruire in societate.

Obligaţiile străinilor

(1) Pe timpul şederii in România străinii sunt obligaţi sa respecte legislaţia romana.
(2) Străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi demnităţi publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau siguranţei naţionale.
(3) Străinii nu pot finanţa partide, organizaţii, grupări sau manifestaţii ori întruniri dintre cele prevăzute la alin. (2).
(4) Străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi sa respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, sa nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi sa depună toate diligentele necesare pentru a ieşi din România pana la expirarea acestei perioade.
(5) Străinii care intra pe teritoriul statului roman sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.
(6) Străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, in condiţiile legii, controlului organelor de politie şi al celorlalte autorităţi publice competente in acest sens.

Dispoziţii generale privind şederea străinilor

(1) Străinii aflaţi temporar in mod legal in România pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viza sau, după caz, prin permisul de şedere.
(2) In cazul in care prin convenţiile internaţionale sau actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize nu este prevăzută perioada pentru care vizele sunt desfiinţate, străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei pentru a intra in România li se permite accesul pe teritoriul statului roman şi pot sa ramana pana la 90

de zile, in decurs de 6 luni, începând cu ziua primei intrări in tara.

Condiţii cu privire la găzduirea străinilor

(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României are obligaţia sa anunţe despre aceasta organul de politie competent teritorial, in termen de 3 zile de la data intrării. Fac excepţie cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spaţiului Economic European.”
(2) In situaţia cazării in hoteluri sau in alte amenajări turistice, străinul va îndeplini formalităţile de luare in evidenta la administraţia locului respectiv care, in termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de politie competent teritorial.

Informarea autorităţilor cu privire la schimbările intervenite in situaţia străinului

(1) Pe durata şederii in România străinii sunt obligaţi sa declare la formaţiunea teritoriala a Autorităţii pentru străini, care le-a acordat dreptul de şedere, următoarele:
b) orice modificare intervenita in situaţia personala, in special schimbarea cetăţeniei, încheierea, desfacerea sau anularea căsătoriei, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul României;
c) orice modificare intervenita in legătură cu angajarea sa in munca;
d) pierderea, prelungirea valabilităţii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat;
(11) Strainul care isi schimba domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se prezinte la formaţiunea Oficiului Român pentru Imigrări competenta teritorial, pentru luarea in evidenta si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in documentul de identitate.”
(2) Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarata organului de politie competent teritorial.
(3) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se fac in termen de 30 de zile, iar cele prevăzute la alin. (2), in termen de 48 de ore.

Leave a Reply